Hướng dẫn sử dụng hàm ORDERBY trong AppsheetHàm ORDERBY trong Appsheet cho phép bạn sắp xếp các hàng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần dựa trên giá trị của một hoặc nhiều cột. Cú pháp của hàm ORDERBY như sau: ORDERBY(keys, sort-key, [descending-order?, [sort-key]]...).

Trong đó:

  • keys: Danh sách các giá trị cột khóa cho các hàng cần được sắp xếp dưới dạng danh sách các giá trị Ref, thường được tạo ra bằng FILTER() hoặc SELECT().
  • sort-key: Một biểu thức tạo ra một khóa sắp xếp cho hàng. Khóa sắp xếp được so sánh với các khóa sắp xếp tương ứng của các hàng khác để xác định vị trí của hàng trong danh sách đã sắp xếp. Biểu thức được đánh giá trong ngữ cảnh của hàng đang được xem xét (tương tự như các biểu thức khớp trong FILTER() và SELECT()). Biểu thức sort-key đơn giản và phổ biến nhất là một tham chiếu đến cột cần sắp xếp (chẳng hạn như [Product Name] hoặc [Start Date]), nhưng có thể phức tạp hơn.
  • descending-order?: Một biểu thức Yes/No. Đặt thành FALSE để sắp xếp theo sort-key ngay trước đó theo thứ tự tăng dần (thấp-cao/0-9/A-Z), hoặc TRUE để sắp xếp theo thứ tự giảm dần (cao-thấp/9-0/Z-A). Các hàng có thể được sắp xếp theo nhiều khóa sắp xếp; mỗi biểu thức sort-key bổ sung phải được phân tách với biểu thức trước đó bằng một đối số descending-order? xen kẽ. Đối số descending-order? cuối cùng là tùy chọn nếu giá trị của nó là FALSE.

Ví dụ: ORDERBY(Products[Product ID], [Product Name]) trả về danh sách các giá trị cột Product ID (các giá trị khóa của tập d
ữ liệu) được sắp xếp theo giá trị cột Product Name tương ứng của chúng.

Một ví dụ khác: ORDERBY(SELECT(Customers[Customer ID], ([Country] = "Brazil")), [Customer Name]) sắp xếp ID của khách hàng ở Brazil theo tên khách hàng. Tương đương với ORDERBY(FILTER("Customers", ([Country] = "Brazil")), [Customer Name]).

Dưới đây là một bảng dữ liệu mẫu về danh sách khách hàng và một ví dụ về cách sử dụng hàm ORDERBY trong Appsheet để sắp xếp danh sách khách hàng theo tên:

Mã khách hàngTên khách hàngQuốc gia
1Nguyễn Văn AViệt Nam
2Trần Thị BViệt Nam
3Lê Văn CViệt Nam
4Phạm Thị DViệt Nam

Ví dụ: ORDERBY(Customers[Customer ID], [Customer Name]) sẽ trả về danh sách các giá trị cột Customer ID (các giá trị khóa của tập dữ liệu) được sắp xếp theo giá trị cột Customer Name tương ứng của chúng. Kết quả sẽ là danh sách các mã khách hàng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tên khách hàng.

Nếu bạn muốn tìm một khóa học về Appsheet có thể tham khảo khóa học sau trên Unica.

Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn