Hàm countunique và countuniqueif trong Google Sheet


Hàm countuniquecountuniqueif trong Google Sheet là hai hàm có chức năng đếm số lượng các giá trị duy nhất trong một dải ô theo một hoặc nhiều tiêu chí.

Hàm countunique

Cú pháp của hàm countunique như sau:

COUNTUNIQUE(giá_trị1; [giá_trị2;...])

Trong đó, giá_trị1 là giá trị hoặc dải ô đầu tiên cần xem xét tính duy nhất. Giá_trị2, … là các giá trị hoặc dải ô khác cần xem xét tính duy nhất (tùy chọn). Hàm này sẽ trả về số lượng các giá trị khác nhau trong các tham số đã nhập1.

Hàm countuniqueif

Cú pháp của hàm countuniqueif như sau:

COUNTUNIQUEIFS(dải_ô_đếm_duy_nhất; dải_ô_tiêu_chí1; tiêu_chí1; [dải_ô_tiêu_chí2; tiêu_chí2; ...])

Trong đó, dải_ô_đếm_duy_nhất là dải ô từ đó các giá trị duy nhất sẽ được đếm. Dải_ô_tiêu_chí1 là dải ô được kiểm tra theo tiêu_chí1. Tiêu_chí1 là mẫu hoặc phép thử áp dụng cho dải_ô_tiêu_chí1. Dải_ô_tiêu_chí2, tiêu_chí2, … là các dải ô và tiêu chí khác cần kiểm tra (tùy chọn). Hàm này sẽ trả về số lượng các giá trị duy nhất trong dải_ô_đếm_duy_nhất thỏa mãn tất cả các tiêu chí đã nhập2.

Ví dụ về việc sử dụng hàm countunique và countuniqueif

Nếu bạn có một bảng danh sách các học sinh với tên, lớp và điểm số như sau:

Tên Lớp Điểm
An 10A 8
Bình 10A 7
Châu 10B 9
Dũng 10B 8
10C 10
Lan 10C 9
Minh 10C 9

Bạn có thể sử dụng hàm countunique để đếm số lượng học sinh khác nhau trong bảng, ví dụ:

=COUNTUNIQUE(A2:A8)
sẽ trả về kết quả là 7.
=COUNTUNIQUE(B2:B8)
sẽ trả về kết quả là 3.
=COUNTUNIQUE(C2:C8)
sẽ trả về kết quả là 4.

Bạn cũng có thể sử dụng hàm countuniqueif để đếm số lượng học sinh khác nhau theo một hoặc nhiều tiêu chí, ví dụ:

=COUNTUNIQUEIFS(A2:A8;B2:B8;"10A")
sẽ trả về kết quả là 2.
=COUNTUNIQUEIFS(A2:A8;C2:C8;">=9")
sẽ trả về kết quả là 3.
=COUNTUNIQUEIFS(A2:A8;B2:B8;"10C";C2:C8;"9")
sẽ trả về kết quả là 2.

Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về hai hàm countunique và countuniqueif trong Google sheet.

Hòa Data

Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn