Hàm Đọc Số Thành Chữ trong Appsheet

Hàm Đọc Số Thành Chữ trong Appsheet - Giải pháp cho nghiệp vụ kinh doanh

Appsheet là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn tạo các ứng dụng di động và web mà không cần viết mã. Nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc tạo các file trực tiếp như file báo giá, kinh doanh bán hàng.

Trong các nghiệp vụ kinh doanh, việc đọc số thành chữ là một yêu cầu phổ biến. Ví dụ, bạn cần phải chuyển đổi số tiền thành chữ trong báo giá hoặc hóa đơn. Việc thực hiện thủ công có thể mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Hàm đọc số thành chữ là giải pháp giúp bạn tự động hóa việc chuyển đổi số sang chữ trong Appsheet. Hàm này có 2 phiên bản: tiếng Việt và tiếng Anh.

Cách sử dụng:Sao chép mã hàm phù hợp với ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
  1. Mở file template của bạn.
  2. Chọn toàn bộ nội dung mà bạn muốn thay thế.
  3. Nhấn Ctrl + H để mở hộp thoại “Find and Replace”.
  4. Trong hộp thoại “Find and Replace”, dán hàm đọc số thành chữ vào phần “Replace with” và thay cột Tổng Cộng BG hoặc Tổng cộng bằng ô chứa giá trị của bạn.
  5. Nhấn chọn  “Replace All” để thay thế tất cả các giá trị số bằng chữ.  Vui lòng ghi nguồn : hoccunghoa hoặc hocdatacunghoa khi chia sẻ.

  Version tiếng Việt:
    
  

  <<upper(mid(trim(
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1)="0","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","","tỷ"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="0","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="1","một tỷ","mốt tỷ"))),"2","hai tỷ","3","ba tỷ","4","bốn tỷ","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","năm tỷ","lăm tỷ"),"6","sáu tỷ","7","bảy tỷ","8","tám tỷ","9","chín tỷ","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,3)="000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,4)="0000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,2)="00","","triệu")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="0","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="1","một triệu","mốt triệu"))),"2","hai triệu","3","ba triệu","4","bốn triệu","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","năm triệu","lăm triệu"),"6","sáu triệu","7","bảy triệu","8","tám triệu","9","chín triệu","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,6)="000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,7)="0000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,2)="00","","nghìn")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="0","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="1","một nghìn","mốt nghìn"))),"2","hai nghìn","3","ba nghìn","4","bốn nghìn","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","năm nghìn","lăm nghìn"),"6","sáu nghìn","7","bảy nghìn","8","tám nghìn","9","chín nghìn","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),10,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,9)="000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,10)="0000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","","đồng"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="0","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="1","một đồng","mốt đồng"))),"2","hai đồng","3","ba đồng","4","bốn đồng","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","năm đồng","lăm đồng"),"6","sáu đồng","7","bảy đồng","8","tám đồng","9","chín đồng","")
  ),1,1
  ))
  &
  mid(trim(
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,1)="0","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),3,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","","tỷ"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="0","một tỷ",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),2,1)="1","một tỷ","mốt tỷ"))),"2","hai tỷ","3","ba tỷ","4","bốn tỷ","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,2)="00","năm tỷ","lăm tỷ"),"6","sáu tỷ","7","bảy tỷ","8","tám tỷ","9","chín tỷ","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,3)="000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,4)="0000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),6,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),4,2)="00","","triệu")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="0","một triệu",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),5,1)="1","một triệu","mốt triệu"))),"2","hai triệu","3","ba triệu","4","bốn triệu","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,5)="00000","năm triệu","lăm triệu"),"6","sáu triệu","7","bảy triệu","8","tám triệu","9","chín triệu","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,6)="000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,7)="0000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),9,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),7,2)="00","","nghìn")),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="0","một nghìn",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),8,1)="1","một nghìn","mốt nghìn"))),"2","hai nghìn","3","ba nghìn","4","bốn nghìn","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,8)="00000000","năm nghìn","lăm nghìn"),"6","sáu nghìn","7","bảy nghìn","8","tám nghìn","9","chín nghìn","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),10,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,9)="000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,2)="00","","không trăm")),"1","một trăm","2","hai trăm","3","ba trăm","4","bốn trăm","5","năm trăm","6","sáu trăm","7","bảy trăm","8","tám trăm","9","chín trăm","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,10)="0000000000","",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1)="0","","lẻ")),"1","mười","2","hai mươi","3","ba mươi","4","bốn mươi","5","năm mươi","6","sáu mươi","7","bảy mươi","8","tám mươi","9","chín mươi","")
  &" "&
  SWITCH(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),12,1),"0",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","","đồng"),"1",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="0","một đồng",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),11,1)="1","một đồng","mốt đồng"))),"2","hai đồng","3","ba đồng","4","bốn đồng","5",if(mid(RIGHT("000000000000"&[Tổng cộng BG],12),1,11)="00000000000","năm đồng","lăm đồng"),"6","sáu đồng","7","bảy đồng","8","tám đồng","9","chín đồng","")
  ),2,1000
  )>>.

  Version tiếng Anh
    
  
  

  Say Total in US Dollar:    <<SWITCH(
          mid(
              RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),6,1),
              "1","one million ","2","two million ","3","three million ","4","four million ","5","five million ","6","six million ","7","seven million","8","eight million ","9","nine million ","")&
      SWITCH(
          mid(
              RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),7,1),
      "1","one hundred ","2","two hundred ","3","three hundred ","4","four hundred ","5","five hundred ","6","six hundred ","7","seven hundred ","8","eight hundred ","9","nine hundred ","")&
      IF(
          and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1)),1))>1 ,INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),9,1)),1)>0);
          SWITCH(
          mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1),
                 "2","twenty-", "3","thirty-", "4","forty-", "5","fifty-", "6","sixty-", "7","seventy-", "8","eighty-", "9","ninety-",""),"")
          &
   IF(
      and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1)),1))>1 ,mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),9,1)="0");
   SWITCH(
          mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,1),
                 "2","twenty thousand", "3","thirty thousand", "4","forty thousand", "5","fifty thousand", "6","sixty thousand", "7","seventy thousand", "8","eighty thousand", "9","ninety thousand","");
               IF( 
          and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,2)),1))<20,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,2)),1))>9),
          
             SWITCH(
          mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),8,2),
             "10","ten thousand ","11","eleven thousand ","12","twelve thousand ","13","thirteen thousand ","14","fourteen thousand ","15","fifteen thousand ","16","sixteen thousand ","17","seventeen thousand ","18","eighteen thousand ","19","nineteen thousand ","");
             SWITCH(
          mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),9,1),
              "1","one thousand ","2","two thousand ","3","three thousand ","4","four thousand ","5","five thousand ","6","six thousand ","7","seven thousand ","8","eight thousand ","9","nine thousand ",
              "") ) )  &
            SWITCH(
          mid(
              RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),10,1),
      "1"," one hundred ","2"," two hundred ","3"," three hundred ","4"," four hundred ","5"," five hundred ","6"," six hundred ","7"," seven hundred ","8"," eight hundred ","9"," nine hundred ","")&
      IF(
          and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2)),1))<20,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2)),1))>9),
      SWITCH(
          mid(
              RIGHT("000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2),
          "10","ten","11","eleven","12","twelve","13","thirteen","14","fourteen","15","fifteen","16","sixteen","17","seventeen","18","eighteen","19","nineteen",""),
      IF(
          FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,2)),1))>19,
      SWITCH(
          mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,1),
              "2","twenty", "3","thirty", "4","forty", "5","fifty", "6","sixty", "7","seventy", "8","eighty", "9","ninety","")&
               IF(AND(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),11,1)),1))>0,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),12,1)),1))>0),"-"," ")&  
      SWITCH(
          mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),12,1),
              "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine",""),   
               SWITCH(
          mid(RIGHT("0000000000000"&FLOOR([Tổng tiền]),12),12,1),
              "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine","")))
         &  IF([Tổng tiền]>1," dollars";" dollar")
      & IF([Tổng tiền]=FLOOR([Tổng tiền]),""," and "&IF(
          and(FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1))<20,FLOOR(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1))>9),
      SWITCH(
          right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2),
          "10","ten","11","eleven","12","twelve","13","thirteen","14","fourteen","15","fifteen","16","sixteen","17","seventeen","18","eighteen","19","nineteen",""),
      IF(
         INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1)>19,
      SWITCH(
           left(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2),1),
              "2","twenty", "3","thirty", "4","forty", "5","fifty", "6","sixty", "7","seventy", "8","eighty", "9","ninety","")&
               IF( and(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1)>1,INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2),1)),1)>0),"-"," ")&  
      SWITCH(
      INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),1)),1),
              "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine",""),
               SWITCH(
      INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),1)),1),
              "1","one","2","two","3","three","4","four","5","five","6","six","7","seven","8","eight","9","nine","")
              ))&
              if(INDEX(EXTRACTNUMBERS(right(text([Tổng tiền] -FLOOR([Tổng tiền])),2)),1)=1," cent"," cents"))>>

  Hòa Data

  Chào các bạn, tôi là Hòa - chuyên gia phân tích dữ liệu, nhà phát triển ứng dụng AppSheet. Tôi rất mong được cùng hợp tác và phát triển với các doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu nhất.

  Đăng nhận xét

  Mới hơn Cũ hơn